مهلت شرکت در فراخوان جذب سرمایه گذار از تاریخ 20 آبان ماه 98  به مدت 10 روز می باشد.