جهت مشاهده و دانلود برگ شرایط شرکت در مزایده ولیست اقلام سالم مازاد برنیاز و ضایعاتی روی آنها کلیک کنید.

 

برگ شرایط شرکت در مزایده

لیست اقلام . 1

لیست اقلام . 2

لیست اقلام . 3

لیست اقلام. 4

لیست اقلام. 5