جهت مشاهده و دانلود برگ شرایط شرکت در مزایده و لیست اقلام  مازاد برنیاز و ضایعاتی روی آنها کلیک کنید.

 

برگ شرایط شرکت در مزایده

لیست اقلام 

جدول محاسبه اقلام پیشنهادی