هیأت مدیره

تصویرنام و نام خانوادگیسمتموظف / غیرموظفمدرک تحصیلیتاریخ تولدنام شرکت
ایرج محمدزادهمدیر عامل ونایب رئیس هیأت مدیرهموظفدکترای مدیریت بازرگانی1356/06/29نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
غلام عباس آجرلوعضو هیأت مدیرهموظفکارشناسی ارشد گرایش مدیریت اجرایی1349/06/10سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
مریم آرامش عضو هیأت مدیرهغیر موظفکارشناسی زبان های خارجه1362/11/12شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا