هیأت مدیره

تصویرنام و نام خانوادگیسمتموظف / غیرموظفمدرک تحصیلیتاریخ تولدنام شرکت
 

 

 

 

شهرام یاوریسرپرست شرکت لوازم خانگی پارسکارشناسی مدیریت دولتی   1353/06/25
غلام عباس آجرلوعضو هیأت مدیرهموظفکارشناسی ارشد گرایش مدیریت اجرایی1349/06/10سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سجاد باشی فومنیعضو هیأت مدیرهموظفکارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی1365/03/25شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
مریم آرامشعضو هیأت مدیرهغیر موظفکارشناسی زبان های خارجه1362/11/12شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا