هیأت مدیره

تصویرنام و نام خانوادگیسمتموظف / غیرموظفمدرک تحصیلیتاریخ تولدنام شرکت
حسین رحمانی‌نیامدیرعاملموظفکارشناسی ارشد گرایش مدیریت اجرایی1344/02/19شرکت کارخانجات پارس الکتریک
پرویز نصیری قرچیرئیس هیأت مدیرهغیر موظفکارشناسی ارشد گرایش مدیریت اطلاعات1356/06/30شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین
غلام عباس آجرلوعضو هیأت مدیرهموظفکارشناسی ارشد گرایش مدیریت اجرایی1349/06/10سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سجاد باشی فومنیعضو هیأت مدیرهموظفکارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی1365/03/25شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی