جهت مشاهده و دانلود برگ شرایط شرکت در مزایده ولیست اقلام سالم مازاد برنیاز و ضایعاتی روی آنها کلیک کنید.

 

برگ شرایط شرکت در مزایده

لیست اقلام