هیأت مدیره

تصویرنام و نام خانوادگیسمتموظف / غیرموظفمدرک تحصیلیتاریخ تولدنام شرکت
حسین صالحیرئیس هیأت مدیرهغیر موظفدکترای مهندسی صنایع1361/11/10 نماینده شرکت کارخانجات پارس الکتریک
ایرج محمدزادهمدیر عامل ونایب رئیس هیأت مدیرهموظفدکترای مدیریت بازرگانی1356/06/29نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
مریم آرامش عضو هیأت مدیرهغیر موظفکارشناسی زبان های خارجه1362/11/12نماینده شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا